شرایط ثبت فروشگاه

ثبت نام از فروشگاه داران پس از برگزاری جلسه حضوری با مدیریت فروشگاه و بررسی شرایط و محصولات آن فروشگاه و بستن قرارداد کتبی صورت می پذیرد.

هرگونه پرداخت مالی از قبیل حق عضویت فقط به حساب جاری 1469663847 بنام مهدی بختیاری نزد بانک ملت شعبه لویزان و یا کارت بشماره 6104337924536327 بنام مهدی بختیاری واریز گردد.